กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวชลดา ชีระศิลป์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาววาสนา สิงห์เถื่อน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวจารุณี ธรรมสาลี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาววริยา อิ่มอุดม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวพัชรินทร์ ศรีพรรณารักษ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

William Abarzosa

นางสาวกาญจนา พิณมณี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4