กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางปณิชา ธนมณีกานต์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นายอุทัย รุณใจ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4