กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายธีรศานต์ โพธิ์สามต้น
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวศิริรัตน์ น้อยวงศ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นายสิทธิศักดิ์ กล่อมเดช
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2