ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวพัชรินทร์ ม่วงศรี
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายจรินทร์ ทองปลั่งวิจิตร
นักการภารโรง

นายศักดิ์ชัย เริ่มสุข
พนักงานขับรถ

นางสาวพยนต์ บุญเลี้ยง
แม่บ้าน

นางสาวมลิวัลย์ สินศิริ
แม่บ้าน