กลุ่มบริหารทั่วไป

นางอัจฉราพร นาคดิลก
หัวหน้างานอาคารสถานที่

นางสาวพรรษชล ตันติมาลา
หัวหน้างานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

นายสิทธิชัย แสงมาศ
หัวหน้างานอาคารสถานที่,หัวหน้างานคุณธรรมและวันสำคัญทางศาสนา

นางสาวลำเทียน สัทธศรี
หัวหน้างานธุรการและประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา,หัวหน้างานประกันชีวิตนักเรียน,หัวหน้างานประสานสมาค

นางปณิชา ธนมณีกานต์
หัวหน้างานโภชนาการ,หัวหน้างานธนาคารขยะ

นางสาวฤทัย วังเวงจิตร์
หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน

นายศักดา มีสุข
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นายอุทัย รุณใจ
หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา

นายลิขิต บุญครอบ
หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน,หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นายพูลศักดิ์ มิ่งฉาย
หัวหน้างานระเบียบวินัยนักเรียน,หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นายภัทรพงศ์ คมสัน
หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน,หัวหน้างานความปลอดภัยและวินัยจราจร,หัวหน้าระดับชั้นมัธยม

นายธีรศานต์ โพธิ์สามต้น
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นางวันเพ็ญ สุขจิตร์
หัวหน้าคณทำงาน TO BE NUMBER ONE

นางสาวพรหมภัสสร สมบูรณ์เมธาวี
หัวหน้างานทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข และหัวหน้างานนักศึกษาวิชาทหาร