กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายธีรศานต์ โพธิ์สามต้น
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล,หัวหน้างานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง,หัวหน้างานจัดสรรอัตรากำลังข้ารา

นางสาววิภาวรรณ บรรจงศิริ
หัวหน้างานการลาทุกประเภท,หัวหน้างานการส่งเสริมการยกย่องเชิดชูเกียรติ,หัวหน้างานสมาคมศิษย์เก่าโรงเรีย

นางสาวจารุณี ธรรมสาลี
หัวหน้างานการจัดระบบและการจัดทำทะเบียนประวัติ,หัวหน้างานการจัดทำบัญชีรายชื่อและให้ความเห็นเกี่ยวกับก