กลุ่มบริหารงบประมาณ

นางอัจฉราพร นาคดิลก
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาวนันทวดี อุบลวัตร
หัวหน้างานบริหารพัสดุและสินทรัพย์,หัวหน้างานพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ,หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวบุณยนุช ทูรศิลป์
หัวหน้างานบัญชี

นางสาววิไลลักษณ์ บูรณะ
หัวหน้างานตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการใช้เงินและผลการดำเนินงาน

นางสาวมนนภา เทพหินลัพ
หัวหน้างานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางสาววิจิตรา ทองด่านตก
รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ หัวหน้างานการเงิน

นางกาญจนา พินมณ
หัวหน้างานงานนโยบายและแผนปฏิบัติการประจำปี และ หัวหน้างานยานพาหนะ

นางสาวจารุณี ธรรมสาล
หัวหน้างานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา

นายสุรสิทธิ์ กองษา
หัวหน้างานควบคุมภายใน