กลุ่มบริหารวิชาการ

นางวันเพ็ญ สุขจิตร์
หัวหน้างานจัดการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้, หัวหน้างานนิเทศการศึกษา
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
เบอร์โทร : 0842089531

นางสาวศิโรวรรณ ธัญญากร
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

นางสาววริยา ศิริอุดม
หัวหน้างานวัดและประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน

นายลิขิต บุญครอบ
หัวหน้างานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี

นางสาวปาณิศา สัทธศรี
หัวหน้างานพัฒนาและส่งเสริมแหล่งเรียนรู้

นางสาวสุณิสา สมศรี
หัวหน้างานแนะแนวการศึกษา

นางสาวชลดา ชีลศิลป์
หัวหน้างานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานสถานศึกษา

นางสาววาสนา สิงห์เถื่อน
หัวหน้างานทะเบียน

นางสาวสุรีย์พร ศรพรหม
หัวหน้างานจัดการศึกษาเรียนร่วมในโรงเรียน

นางสาวอำภา จักรวาลสดใส
หัวหน้างานห้องสมุด

นายศักดา มีสุข
หัวหน้างานธนาคารโรงเรียน

นายภัทรพงศ์ คมสัน
หัวหน้างานข้อมูลนักเรียน

นายพูลศักดิ์ มิ่งฉาย
หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวพัชรินทร์ ศรีพรรณารักษ์
หัวหน้างานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและหัวหน้างานจัดจำหน่ายชุดพละศึกษาและอุปกรณ์การเรียน