กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายพูลศักดิ์ มิ่งฉาย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวจินตนา แจ่มใส
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวฤทัย วังเวงจิตร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4