กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายภัทรพงศ์ คมสัน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางวันเพ็ญ สุขจิตร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาววิภาวรรณ บรรจงศิริ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นายสิทธิชัย แสงมาศ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาววิจิตรา ทองด่านตก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1