กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายทวิช สุวพจน์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายลิขิต บุญครอบ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวศิโรวรรณ ธัญญากรณ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวพรหมภัสสร สมบูรณ์เมธาวี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวพรรษชล ตันติมาลา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวปาณิศา สัทธศรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาววิไลลักษณ์ บูรณะ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวสุดาทิพย์ อ่ำชัยภูมิ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1