กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายสุรสิทธิ์ กองษา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวนันทวดี อุบลวัตร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวบุณยนุช ทูรศิลป์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวมนนภา เทพหินลัพ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1