กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวสุรีย์พร ศรพรหม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวอำภา จักรวาลสดใส
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายศักดา มีสุข
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวลำเทียน สัทธศรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2