คณะผู้บริหาร

นายเจนวุฒิ บุญชูพงศ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางอัจฉราพร นาคดิลก
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา