ประกาศโรงเรียน
เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งนักการ/ภารโรง (อ่าน 172) 11 มี.ค. 66
ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” พ.ศ.๒๕๖๖ (อ่าน 149) 09 ก.พ. 66
เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานศึกษา (อ่าน 316) 27 ก.ค. 65
ประกาศโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” เรื่อง การกำหนดภาระงานและการกำหนดจำนวนชั่วโมง/สัปดาห์ เป็นไปตามที่สานักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากาหนด และให้มีความสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา (อ่าน 3944) 03 ต.ค. 64
ราคาชุดพละ กระเป๋า และอื่นๆ (อ่าน 3967) 09 มิ.ย. 64