ประกาศโรงเรียน
เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานศึกษา (อ่าน 55) 27 ก.ค. 65
ประกาศเปิดภาคเรียน 1/2565 (อ่าน 438) 10 พ.ค. 65
การประชุมผู้ปกครองและการชำระเงินบำรุงการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 (อ่าน 3558) 04 ธ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” เรื่อง การนัดหมายวันเวลาฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 2 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 ที่มีความประสงค์ขอรับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 (อ่าน 3534) 22 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” เรื่อง การกาหนดภาระงานและการกาหนดจานวนชั่วโมง/สัปดาห์ เป็นไปตามที่สานักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากาหนด และให้มีความสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา (อ่าน 3608) 03 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” เรื่อง กาหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เป็นไปตามที่สานักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากาหนด และให้มีความสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา (อ่าน 3583) 03 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” เรื่อง การขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคา ครุภัณฑ์ยานพาหนะที่ชารุดเสื่อมสภาพ (อ่าน 3556) 27 ก.ย. 64
ราคาชุดพละ กระเป๋า และอื่นๆ (อ่าน 3606) 09 มิ.ย. 64