ประกาศโรงเรียน
เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานศึกษา (อ่าน 186) 27 ก.ค. 65
ประกาศโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” เรื่อง การกำหนดภาระงานและการกำหนดจำนวนชั่วโมง/สัปดาห์ เป็นไปตามที่สานักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากาหนด และให้มีความสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา (อ่าน 3785) 03 ต.ค. 64
ราคาชุดพละ กระเป๋า และอื่นๆ (อ่าน 3776) 09 มิ.ย. 64