คำสั่งโรงเรียน
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปดครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 33) 24 ส.ค. 65
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (อ่าน 53) 26 ก.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม เนื่องวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 263) 28 มิ.ย. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ประชุมคัดเลือกผู้ปกครองเครือข่ายระดับชั้นเรียน และระดับโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 276) 24 มิ.ย. 65
แต่งตั้งรองผู้อำนวยการโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” นิเทศการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 422) 15 มิ.ย. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 432) 14 มิ.ย. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ , ๓ , ๕ และ ๖ (อ่าน 422) 08 มิ.ย. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 422) 08 มิ.ย. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 414) 08 มิ.ย. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ , ๓ , ๕ และ ๖ (อ่าน 409) 08 มิ.ย. 65
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต และการคุ้มครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 413) 10 พ.ค. 65
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลและพัฒนาระบบงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖5 (อ่าน 404) 10 พ.ค. 65
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 402) 10 พ.ค. 65
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๖๕๖๕ (อ่าน 401) 10 พ.ค. 65
คำสั่งเรื่องการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ และตารางการจัดเก็บเงินค่าบริการสถานที่โรงอาหาร (อ่าน 404) 10 พ.ค. 65
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการพิจารณา คัดเลือก คัดสรร นักเรียนขอรับทุนการศึกษา คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี ๒๕๖๕ (อ่าน 403) 08 พ.ค. 65
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวร ฯ และตรวจเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 (อ่าน 416) 02 พ.ค. 65
คำสั่งแต่งตั้งกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษา (อ่าน 410) 28 เม.ย. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1/2565 (อ่าน 450) 30 มี.ค. 65
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวร ฯ และตรวจเวรรักษาการณ์ประจําสถานที่ราชการ ประจำเดือน มกราคม 2565 (อ่าน 3466) 10 ม.ค. 65
คำสั่งโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” ที่ ๑๒๙/ ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (อ่าน 3463) 10 ม.ค. 65
คำสั่งโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” ที่ ๑๔๐(๑)/ ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (แก้ไขเพิ่มเติม) (อ่าน 3463) 10 ม.ค. 65
คำสั่งแต่งตั้งรองผู้อำนวยการโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” นิเทศการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 3469) 10 ม.ค. 65
คำสั่งเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานมอบทุนการศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 3476) 17 ธ.ค. 64
คำสั่งเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บเงินบำรุงการศึกษา (อ่าน 3476) 17 ธ.ค. 64
คำสั่งเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (อ่าน 3479) 17 ธ.ค. 64
คำสั่งการแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารงบประมาณ ปี2564 (อ่าน 3489) 14 ธ.ค. 64
คำสั่งประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2/2564 (อ่าน 3418) 14 ธ.ค. 64
คำสั่งแต่งตั้ง ครูเวรประจำวัน ประจำปีการศึกษา 2564 แก้ไข (อ่าน 3420) 14 ธ.ค. 64
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวร ฯ และตรวจเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 (อ่าน 3458) 01 พ.ย. 64
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ (ไฟเซอร์) เข็มที่ ๒ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) (อ่าน 3470) 01 พ.ย. 64
คำสั่งแต่งตั้งครูประจำชั้นห้องเรียนและครูควบคุมดูแลนักเรียนในบริเวณเขตพื้นที่รับผิดชอบ ในการทำความสะอาด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (แก้ไขเพิ่มเติม) (อ่าน 3784) 01 พ.ย. 64
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ , ๓ , ๕ และ ๖ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (อ่าน 3474) 03 ต.ค. 64
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์ และตรวจเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือนตุลาคม 2564 (อ่าน 3515) 01 ต.ค. 64
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์ และตรวจเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือนกันยายน 2564 (อ่าน 3438) 18 ก.ย. 64
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ (อ่าน 3624) 04 ก.ย. 64
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บเงินบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่1/2564 เพิ่มเติม (อ่าน 3670) 04 ก.ย. 64
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกครูเข้ารับรางวัลโครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 19 พ.ศ. 2564 (อ่าน 3854) 19 ส.ค. 64
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรฯและตรวจเวรรักษาการฯ ประจำเดือน สิงหาคม 2564 (อ่าน 3439) 04 ส.ค. 64
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (อ่าน 6013) 13 ก.ค. 64
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรฯและตรวจเวรรักษาการฯระหว่างวันที่ 15-31 ก.ค.2564 (อ่าน 3430) 13 ก.ค. 64
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรฯและตรวจเวรรักษาการฯระหว่างวันที่ 1-14 ก.ค.2564 (อ่าน 3418) 13 ก.ค. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมตกแต่งเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3533) 13 ก.ค. 64
คำสั่งขอบข่ายงานโรงเรียนนครหลวงอุดมรัชต์วิทยา ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3483) 08 ก.ค. 64
คำสั่งแต่งตั้งครูประจำชั้นและเขตพื้นที่รับผิดชอบ ปีการศึกษา2564 (อ่าน 3460) 22 มิ.ย. 64
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา2564 (อ่าน 9111) 22 มิ.ย. 64
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนฯ ปีการศึกษา2564 (อ่าน 3905) 22 มิ.ย. 64
คำสั่งนิเทศสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2564 (อ่าน 3419) 21 มิ.ย. 64
คำสั่งแต่งตั้งครูเวรประจำวัน 2564 (อ่าน 3450) 21 มิ.ย. 64
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรฯและตรวจเวรรักษาการฯระหว่างวันที่ 14-30 มิ.ย.2564 (อ่าน 3413) 21 มิ.ย. 64