คำสั่งโรงเรียน
คำสั่งแต่งตั้งครูเวรประจำวันปีการศึกษา 2566 (อ่าน 73) 12 พ.ค. 66
คำสั่งแต่งตั้งมอบหมายผู้รับผิดชอบครูที่ปรึกษาและประจำชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (อ่าน 28) 12 พ.ค. 66
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (อ่าน 34) 11 พ.ค. 66
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ (อ่าน 84) 30 มี.ค. 66
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา (อ่าน 103) 30 มี.ค. 66
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างระเบียบโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๖ (อ่าน 196) 11 มี.ค. 66
เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (อ่าน 92) 11 มี.ค. 66
คำสั่งระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (อ่าน 121) 09 ก.พ. 66
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัยโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” (อ่าน 150) 09 ก.พ. 66
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 119) 31 ม.ค. 66
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” (อ่าน 166) 31 ม.ค. 66
คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายผู้รับผิดชอบงานตามโครงสร้างและการบริหารงาน (อ่าน 182) 20 ธ.ค. 65
คำสังแต่งตั้งและมอบหมายผู้รับผิดชอบงานหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2565 (อ่าน 184) 06 ธ.ค. 65
คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายผู้รับผิดชอบงานหัวหน้างฃานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2565 (อ่าน 178) 06 ธ.ค. 65
คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายผู้รับผิดชอบงานหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา2565 (อ่าน 169) 06 ธ.ค. 65
คำสั่งการแต่งตั้งคณะกรรมการงานนโยบายและแผนปฏิบัติกฃารประจำปี2565 (อ่าน 169) 06 ธ.ค. 65
คำสั่ง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้ำที่งานอนามัยโรงเรียน2565 (อ่าน 164) 06 ธ.ค. 65
คำสั่งการแต่งตั้งคณะกรรมกำรงำนกำรเงิน2565 (อ่าน 163) 06 ธ.ค. 65
คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในงานหัวหน้างานทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน และยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข2565 (อ่าน 169) 06 ธ.ค. 65
คำสั่ง แต่งตั้งและมอบหมายผู้รับผิดชอบงานครูที่ปรึกษาและประจำชั้นเรียน 2565 (อ่าน 148) 06 ธ.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 170) 17 พ.ย. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 183) 17 พ.ย. 65
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บเงินบำรงการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 168) 17 พ.ย. 65
คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารงบประมาณ2565 เพิ่มเติม (อ่าน 176) 10 พ.ย. 65
คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารงบประมาณ2565 (อ่าน 184) 10 พ.ย. 65
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 257) 24 ส.ค. 65
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (อ่าน 274) 26 ก.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม เนื่องวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 492) 28 มิ.ย. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ประชุมคัดเลือกผู้ปกครองเครือข่ายระดับชั้นเรียน และระดับโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 514) 24 มิ.ย. 65
แต่งตั้งรองผู้อำนวยการโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” นิเทศการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 655) 15 มิ.ย. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 656) 14 มิ.ย. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ , ๓ , ๕ และ ๖ (อ่าน 650) 08 มิ.ย. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 706) 08 มิ.ย. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 609) 08 มิ.ย. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ , ๓ , ๕ และ ๖ (อ่าน 596) 08 มิ.ย. 65
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต และการคุ้มครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 590) 10 พ.ค. 65
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลและพัฒนาระบบงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖5 (อ่าน 575) 10 พ.ค. 65
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 560) 10 พ.ค. 65
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๖๕๖๕ (อ่าน 567) 10 พ.ค. 65
คำสั่งเรื่องการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ และตารางการจัดเก็บเงินค่าบริการสถานที่โรงอาหาร (อ่าน 573) 10 พ.ค. 65
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการพิจารณา คัดเลือก คัดสรร นักเรียนขอรับทุนการศึกษา คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี ๒๕๖๕ (อ่าน 566) 08 พ.ค. 65
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวร ฯ และตรวจเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 (อ่าน 583) 02 พ.ค. 65
คำสั่งแต่งตั้งกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษา (อ่าน 574) 28 เม.ย. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1/2565 (อ่าน 608) 30 มี.ค. 65
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวร ฯ และตรวจเวรรักษาการณ์ประจําสถานที่ราชการ ประจำเดือน มกราคม 2565 (อ่าน 3670) 10 ม.ค. 65
คำสั่งโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” ที่ ๑๒๙/ ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (อ่าน 3660) 10 ม.ค. 65
คำสั่งโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” ที่ ๑๔๐(๑)/ ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (แก้ไขเพิ่มเติม) (อ่าน 3665) 10 ม.ค. 65
คำสั่งแต่งตั้งรองผู้อำนวยการโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” นิเทศการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 3653) 10 ม.ค. 65
คำสั่งเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานมอบทุนการศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 3659) 17 ธ.ค. 64
คำสั่งเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บเงินบำรุงการศึกษา (อ่าน 3678) 17 ธ.ค. 64