คำสั่งโรงเรียน
คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายผู้รับผิดชอบงานตามโครงสร้างและการบริหารงาน (อ่าน 72) 20 ธ.ค. 65
คำสังแต่งตั้งและมอบหมายผู้รับผิดชอบงานหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2565 (อ่าน 70) 06 ธ.ค. 65
คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายผู้รับผิดชอบงานหัวหน้างฃานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2565 (อ่าน 70) 06 ธ.ค. 65
คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายผู้รับผิดชอบงานหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา2565 (อ่าน 63) 06 ธ.ค. 65
คำสั่งการแต่งตั้งคณะกรรมการงานนโยบายและแผนปฏิบัติกฃารประจำปี2565 (อ่าน 69) 06 ธ.ค. 65
คำสั่ง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้ำที่งานอนามัยโรงเรียน2565 (อ่าน 66) 06 ธ.ค. 65
คำสั่งการแต่งตั้งคณะกรรมกำรงำนกำรเงิน2565 (อ่าน 60) 06 ธ.ค. 65
คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในงานหัวหน้างานทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน และยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข2565 (อ่าน 69) 06 ธ.ค. 65
คำสั่ง แต่งตั้งและมอบหมายผู้รับผิดชอบงานครูที่ปรึกษาและประจำชั้นเรียน 2565 (อ่าน 60) 06 ธ.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 75) 17 พ.ย. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 83) 17 พ.ย. 65
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บเงินบำรงการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 77) 17 พ.ย. 65
คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารงบประมาณ2565 เพิ่มเติม (อ่าน 82) 10 พ.ย. 65
คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารงบประมาณ2565 (อ่าน 84) 10 พ.ย. 65
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 156) 24 ส.ค. 65
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (อ่าน 169) 26 ก.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม เนื่องวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 383) 28 มิ.ย. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ประชุมคัดเลือกผู้ปกครองเครือข่ายระดับชั้นเรียน และระดับโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 404) 24 มิ.ย. 65
แต่งตั้งรองผู้อำนวยการโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” นิเทศการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 550) 15 มิ.ย. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 554) 14 มิ.ย. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ , ๓ , ๕ และ ๖ (อ่าน 540) 08 มิ.ย. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 546) 08 มิ.ย. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 512) 08 มิ.ย. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ , ๓ , ๕ และ ๖ (อ่าน 506) 08 มิ.ย. 65
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต และการคุ้มครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 496) 10 พ.ค. 65
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลและพัฒนาระบบงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖5 (อ่าน 487) 10 พ.ค. 65
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 482) 10 พ.ค. 65
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๖๕๖๕ (อ่าน 485) 10 พ.ค. 65
คำสั่งเรื่องการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ และตารางการจัดเก็บเงินค่าบริการสถานที่โรงอาหาร (อ่าน 487) 10 พ.ค. 65
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการพิจารณา คัดเลือก คัดสรร นักเรียนขอรับทุนการศึกษา คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี ๒๕๖๕ (อ่าน 484) 08 พ.ค. 65
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวร ฯ และตรวจเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 (อ่าน 499) 02 พ.ค. 65
คำสั่งแต่งตั้งกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษา (อ่าน 489) 28 เม.ย. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1/2565 (อ่าน 526) 30 มี.ค. 65
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวร ฯ และตรวจเวรรักษาการณ์ประจําสถานที่ราชการ ประจำเดือน มกราคม 2565 (อ่าน 3567) 10 ม.ค. 65
คำสั่งโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” ที่ ๑๒๙/ ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (อ่าน 3561) 10 ม.ค. 65
คำสั่งโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” ที่ ๑๔๐(๑)/ ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (แก้ไขเพิ่มเติม) (อ่าน 3563) 10 ม.ค. 65
คำสั่งแต่งตั้งรองผู้อำนวยการโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” นิเทศการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 3560) 10 ม.ค. 65
คำสั่งเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานมอบทุนการศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 3566) 17 ธ.ค. 64
คำสั่งเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บเงินบำรุงการศึกษา (อ่าน 3572) 17 ธ.ค. 64
คำสั่งเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (อ่าน 3577) 17 ธ.ค. 64
คำสั่งการแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารงบประมาณ ปี2564 (อ่าน 3584) 14 ธ.ค. 64
คำสั่งประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2/2564 (อ่าน 3493) 14 ธ.ค. 64
คำสั่งแต่งตั้ง ครูเวรประจำวัน ประจำปีการศึกษา 2564 แก้ไข (อ่าน 3502) 14 ธ.ค. 64
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวร ฯ และตรวจเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 (อ่าน 3551) 01 พ.ย. 64
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ (ไฟเซอร์) เข็มที่ ๒ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) (อ่าน 3575) 01 พ.ย. 64
คำสั่งแต่งตั้งครูประจำชั้นห้องเรียนและครูควบคุมดูแลนักเรียนในบริเวณเขตพื้นที่รับผิดชอบ ในการทำความสะอาด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (แก้ไขเพิ่มเติม) (อ่าน 4122) 01 พ.ย. 64
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ , ๓ , ๕ และ ๖ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (อ่าน 3575) 03 ต.ค. 64
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์ และตรวจเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือนตุลาคม 2564 (อ่าน 3671) 01 ต.ค. 64
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์ และตรวจเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือนกันยายน 2564 (อ่าน 3531) 18 ก.ย. 64
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ (อ่าน 3731) 04 ก.ย. 64