ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายเจนวุฒิ บุญชูพงศ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2561-ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางจรุณี รักษาจิตร์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2560-2561
ชื่อ-นามสกุล : นางอารมย์ ธรรมวิจารณ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2559-2560
ชื่อ-นามสกุล : นางปราณี กระทุ่มเขตต์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2557-2559
ชื่อ-นามสกุล : นายสุชีพ บุญวงษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2554-2557
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุนทรี ดิษฐลักษณ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2551-2554
อีเมล์ : soontareedi@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางชนม์ณกานต์ พูลสวัสดิ์
ตำแหน่ง : รองฯรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2551
เบอร์โทรศัพท์ : 081922761
ชื่อ-นามสกุล : นางปรียา กาญจนกิจ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2549-2551
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกนกลักษณ์(สุนิสา) สุมโนจิตราภรณ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2545-2549
ชื่อ-นามสกุล : นายประเศียร วงศ์โยธา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2544-2545
ชื่อ-นามสกุล : นายประเสริฐ ถาวรชัยสิทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2542-2544
ชื่อ-นามสกุล : นายโสภณ ยิ้มช้อย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2541-2542
ชื่อ-นามสกุล : นายวิเชียร คุ้มเสถียร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2536-2541
ชื่อ-นามสกุล : นางหยด เจริญกูล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2533-2536
ชื่อ-นามสกุล : นายทองหล่อ รื่นพล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2530–2533
ชื่อ-นามสกุล : นายสุวัฒน์ ปานมุข
ตำแหน่ง : รักษาการแทนอาจารย์ใหญ่,อาจารย์ใหญ่,ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2525-2530
ชื่อ-นามสกุล : นายเชาวน์ ภู่ศรี
ตำแหน่ง : รักษาการแทนครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2525
ชื่อ-นามสกุล : นายประจวบ สมุทร
ตำแหน่ง : ครูใหญ่,อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2511–2525
ชื่อ-นามสกุล : นายประเทือง ทองนพ
ตำแหน่ง : รักษาการแทนครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2510 – 2511
ชื่อ-นามสกุล : นายวิสุทธิ์ ญาณพิทักษ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2506 – 2510
ชื่อ-นามสกุล : นายสำรวล กล่อมฤกษ์
ตำแหน่ง : รักษาการแทนครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2505 – 2506
ชื่อ-นามสกุล : นายอานนท์ นันทปรีชา
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2503 – 2505
ชื่อ-นามสกุล : นายสำรวม สมดี
ตำแหน่ง : รักษาการแทนครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2502–2503
ชื่อ-นามสกุล : นายสว่าง ชูติวัตร
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2495–2502
ชื่อ-นามสกุล : นายเทพ สุขรัตณี
ตำแหน่ง : รักษาการแทนครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2494–2495
ชื่อ-นามสกุล : นายเจตน์ ศริ
ตำแหน่ง : รักษาการแทนครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2494–2494