ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
  1. ส่งข้อคิดเห็นโดยตรง ที่ผู้อำนวยการโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” เลขที่ 124 หมู่ 5 ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260
  2. แจ้งข้อคิดเห็นสายตรงถึงผู้อำนวยการโรงเรียน โทร 090-9848714 โทรสาร 0-3525-9201 
  3. แจ้งข้อคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” http://www.udomrat.ac.th/
  4. แจ้งข้อคิดเห็นทาง Facebook โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” ผ่านกล่องข้อความ (inbox)
  5. ทางไปรษณีย์ ส่งข้อคิดเห็นที่ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” โรงเรียนนครหลวง   “อุดมรัชต์วิทยา” เลขที่ 124 หมู่ 5 ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260
  6. ไลน์ถึงผู้อำนวยการโรงเรียนโดยตรง คือ  @652zdngl