แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติไม่ชอบ
ขั้นตอนแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
1. ช่องทางร้องเรียน
 1. ส่งข้อร้องเรียนหรือร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรง ที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” เลขที่ 124 หมู่ 5 ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260
 2. ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 0-3525-9201 โทรสาร 0-3525-9201 แจ้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา”
 3. ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” http://www.udomrat.ac.th/ หรือทาง Facebook โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา”
 4. ทางไปรษณีย์ ส่งเรื่องร้องเรียนมาที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา”เลขที่ 124 หมู่ 5 ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260
 5. ไลน์ถึงผู้อำนวยการ @652zdngl หรือโทร 09-0984-8714
2. ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
 1. ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” เป็นหน่วยงานหลักในการรับเรื่องร้องเรียน
 2. เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนให้ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตรวบรวมข้อร้องเรียนเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ในกรณีเป็นบัตรสนเท่ห์ให้พิจารณาเฉพาะรายที่มีลักษณะตามที่กำหนดในประกาศนี้
 3. ในกรณีที่ผู้อำนวยการโรงเรียน เห็นสมควรให้แต่งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหรือมอบหมายให้ผู้ใดตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” ดำเนินการตามคำสั่งนั้น
 4. ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่ได้รับแต่งตั้ง มีหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องและพิจารณาไต่สวนหาข้อเท็จจริงว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลความจริงหรือไม่เพียงใด โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วพร้อมทั้งความเห็นเสนอผู้อำนวยการโรงเรียน ว่ามีการกระทำทุจริตและประพฤติมิชอบเกิดขึ้นหรือไม่และเป็นการกระทำผิดวินัยหรือไม่ หากเป็นกรณีไม่มีมูลควรกล่าวหาให้เสนอความเห็นต่อผู้อำนวยการโรงเรียนและยุติเรื่อง
 5. ในการพิจารณาไต่สวนข้อเท็จจริงให้ดำเนินการอย่างลับ และต้องเปิดโอกาสให้บุคลากรที่ที่ถูกกล่าวหาพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรม
 6. ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงรายงานผลการสอบสวนต่อผู้อำนวยการโรงเรียน ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง หากมีเหตุผลความจำเป็นที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ คณะกรรมการฯ อาจเสนอขยายระยะเวลาดำเนินการต่อผู้อำนวยการโรงเรียน โดยเสนอขอขยายระยะเวลาได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน
 7. เมื่อมีการดำเนินการในเบื้องต้นประการใดให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบภายในเวลาสิบห้าวัน เว้นแต่กรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ให้ข้อมูลที่สามารถติดต่อกลับไปยังผู้ร้องเรียนได้
 8. ในกรณีที่ข้อร้องเรียนเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจของโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” ให้ดำเนินการดังนี้
             8.1 ส่งต่อเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง ในกรณีที่ข้อร้องเรียนระบุถึงชื่อหน่วยงานนั้นๆ ถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองต่อข้อเรียน
              8.2 ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังผู้ร้องเรียน กรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ได้ระบุถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง พร้อมชี้แจงเหตุผล และแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน