คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

Adobe Acrobat Document คู่มือสำหรับประชาชน การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 150.87 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือสำหรับประชาชน การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 171.4 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือสำหรับประชาชน การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 149.22 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือสำหรับประชาชน การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 152.68 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือสำหรับประชาชน การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 142.3 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือสำหรับประชาชน การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 123.02 KB