ข้อมูลผู้บริหาร

ชื่อ- นามสกุล       นายเจนวุฒิ บุญชูพงศ์ 
 
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา"

วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการชำนาญการพิเศษ

วัน เดือน ปีเกิด     10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2517
 
เบอร์โทรศัพท์      090-9848714
 
ประวัติการศึกษา                            
      1.  วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี มัธยมศึกษาปีที่ 6 จาก ร.ร.ดอนเมืองจาตุรจินดา     
      2.  วุฒิปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอก ภาษาอังกฤษ จากสถาบันราชภัฏพระนคร
      3.  วุฒิปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต วิชาเอก การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
           ภาษาต่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร
      4. วุฒิทางการบริหารการศึกษา ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาเอก บริหารการศึกษา จาก
          มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 
ประวัติการทำงาน                 
       พ.ศ. 2539-2544 อาจารย์ 1 โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ สามัญศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร    
       พ.ศ. 2544-2549 อาจารย์ 1 โรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ” สามัญศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร
       พ.ศ. 2549-2551 รองผู้อำนวยการโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
       พ.ศ. 2551-2551 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวงษ์สวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
       พ.ศ. 2551-2553 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อตาโล่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
       พ.ศ. 2553-2557 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศิวาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
       พ.ศ. 2557-2561 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ (อ.พระนครศรีอยุธยา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
        พ.ศ. 2561-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการโรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พระนครศรีอยุธยา