คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา
ที่  ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 นายเปี่ยมศักดิ์ ชมญาติ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
2 นางปราณี กระทุ่มเขตต์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
3 นางอารมย์ ธรรมวิจารณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
4 พ.ท.สมพงษ์ สอนดี ผู้ทรงคุณวุฒิ
5 น.ท.สมศักดิ์ เที่ยงประเทศ ผู้ทรงคุณวุฒิ
6 ดร.ประพันธ์ ล้ำนาค ผู้ทรงคุณวุฒิ
7 นางสาวสุดาพร เมืองสุข ผู้ทรงคุณวุฒิ
8 นางวันเพ็ญ  สุขจิตร์ ผู้แทนครู
9 นายไชยมงคล เฉลิมวัฒน์ ผู้แทนองค์กรชุมชน
10 นายบุญส่ง กลิ่นสวาทหอม ผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น
11 พระครูอุดมนครกิจ ผู้แทนศาสนา
12 นายเซเว่น เสงี่ยมเฉย ผู้แทนศาสนา
13 นายพิเชษฐ ศรแก้ว ผู้แทนผู้ปกครอง
14 นายสมพร สถานทิพย์ ผู้แทนศิษย์เก่า
15 นายเจนวุฒิ  บุญชูพงศ์ กรรมการและเลขานุการ