คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา
ที่  ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 ดร.ดำรงค์  ชลสุข ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
2 นางวรินทร์  กรรภิรมย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
3 นางสาวประเทือง  รื่นสุข ผู้ทรงคุณวุฒิ
4 นายชุมพล  สงเคราะห์ธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิ
5 นางวัฒนา  มีชูเสพ ผู้ทรงคุณวุฒิ
6 นางสาวสุนทรี  ดิษฐลักษณ ผู้ทรงคุณวุฒิ
7 นายวันชัย  ดีวงษา ผู้ทรงคุณวุฒิ
8 นางวันเพ็ญ  สุขจิตร์ ผู้แทนครู
9 นายอธิการ  บุญสวัสดิ์ ผู้แทนองค์กรชุมชน
10 นายประทีป  บุญแจ้ง ผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น
11 พระครูอุดมนครกิจ (ธรรมนูญ  สุทธิญาโณ) ผู้แทนศาสนา
12 พระครูเกษมธรรมานันท์ ผู้แทนศาสนา
13 นางสุรีย์พร  กลิ่นสาลี ผู้แทนผู้ปกครอง
14 น.อ.สมหมาย  เมฆดี ผู้แทนศิษย์เก่า
15 นายเจนวุฒิ  บุญชูพงศ์ กรรมการและเลขานุการ