เพลงโรงเรียน

เพลงประจำโรงเรียน

 เพลงมาร์ช  ฟ้าเหลือง

เนื้อร้องและทำนองเพลง 

    โดย นายประเทือง  ทองนพ

   

                                    ฟ้าเหลืองทนงองอาจ                        เก่งกล้าสามารถในการศึกษา

                                 นครหลวง อุดมรัชต์วิทยา               ขึ้นชื่อลือชามีสมญามานาน

                                ฟ้าเหลืองภาคภูมิใจมั่น                         มีจิตผูกพันต่อกันสมัครสมาน

                                 รวมมิตรจิตชื่นบาน                              เราอยู่คู่กันชายหญิงนั้นสุขสวัสดี
                                 ความรู้จริยศึกษา                                   อีกการกีฬาและดนตรี

                                 ศิลปวัฒนธรรมดี                                  เทิดเกียรติศักดิ์ศรีแห่งฟ้าเหลืองวิไล

                                 ชาวยูงทองล้วนประพฤติชอบ             ตามแบบระบอบประชาธิปไตย

                                 เรียนดีมีศีลธรรมในใจ                         ฟ้าเหลืองเกรียงไกรยิ่งใหญ่ไชยชโย

 

                                      .................................................