ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ :  โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา"
ก่อตั้ง  :  วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2494
เปิดเรียนครั้งแรก  :  วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2494
สังกัด :  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พระนครศรีอยุธยา
ที่ตั้งโรงเรียน  :  เลขที่ 124 หมู่ที่ 5 ถนนผาปราบพาล ตำบลนครหลวง  อำเภอนครหลวง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13260
พิกัด    X : ละติจูด 14.475431856408025
            Y : ลองติจูด 100.62556564807892
อาณาเขต  : 
                    ทิศเหนือ        >>>   ติดต่อกับโรงเรียนวัดตะโหนด (ประชารักษ์เวสสถิตวิทยา)
                    ทิศใต้            >>>   ติดต่อกับวัดกลาง และชุมชนบ้านโพธิ์ซ้าย
                    ทิศตะวันออก  >>>   ติดต่อกับถนนคลองชลประทานสายนครหลวง – ท่าเรือ
                    ทิศตะวันตก    >>>   ติดต่อกับวัดตะโหนดและแม่น้ำป่าสัก
 
เขตพื้นที่บริการ  :  โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” ให้บริการใน   74 หมู่บ้าน
    ในเขต ต.นครหลวง ต.บางพระครู ต.บางระกำ ต.แม่ลา  ต.ท่าช้าง ต.สามไถ ต.พระนอน
    ต.บ้านชุ้ง ต.ปากจั่น ต.คลองสะแก ต.บ่อโพง และ ต.หนองปลิง
โทรศัพท์  :   035-259-201
โทรสาร   :   035-259-201
เว็บไซต์ :   www.udomrat.ac.th
อีเมล์ :   udomratwitthaya@gmail.com
ขนาดสถานศึกษา :  มัธยมศึกษาขนาดกลาง
จำนวนพื้นที่  :  29 ไร่
ระดับชั้นที่เปิดสอน  :   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
ต้นไม้ประจำโรงเรียน   :   ต้นหางนกยูง
 
 สีประจำโรงเรียน   :   ฟ้าเหลือง  

                   
สีฟ้า หมายถึง ความสดใสและสูงสง่าดุจท้องฟ้า
สีเหลือง หมายถึง สีของพระศาสดาซึ่งสูงส่งไม่มีสิ่งใดเทียบเท่า

ตราสัญลักษณ์  :  ปราสาทนครหลวง
                  
 

อักษรย่อ  อ.ร.


Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 95.56 KB
แผนที่โรงเรียน
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.12 MB
Google Map
http://goo.gl/maps/aeNFDn2ZoU42
ข้อมูลโรงเรียน
             โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา”  เป็นโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอ เปิดเรียนครั้งแรกเมื่อ  พ.ศ.  2494  โดยอาศัยสถานที่โรงเรียนวัดลาย (ทวีปัญญา)  และย้ายมาตั้งที่ปัจจุบัน คือ เลขที่ 124 หมู่ที่ 5  ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยพระครูอุดมนครกิจ (เจ้าอาวาสวัดตะโหนด) และนายรัชต์  ศรีวิหค ร่วมกับพ่อค้าประชาชน  บริจาคเงินสมทบกับรัฐบาลสร้างอาคารเรียน เริ่มทำการสอนจนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 71 ปี 
             ปัจจุบันมีอาคารเรียน 2 หลังโรงฝึกงาน 1 หลัง  อาคารคหกรรม  1  หลัง  โรงงานอุตสาหกรรมศิลป์ 1 หลัง  หอประชุม 1 หลัง  เรือนประชาสัมพันธ์ 1 หลัง  บ้านพักครู 6 หลัง   และห้องน้ำห้องส้วมนักเรียน 4 หลัง  บนเนื้อที่ 29 ไร่  เปิดทำการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6   และมีโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ 6 โรงเรียน  เดินทางโดยจ้างรถรับส่งประจำและรถประจำทาง  ประชากรในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง และเกษตรกรรมซึ่งมีรายได้ไม่แน่นอน
             โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา”  ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน  ในปี 2546  และได้พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนและการจัดกระบวนการเรียนรู้  รวมทั้งพัฒนาตามแผนหลัก 5 แผน  จนเป็นที่ชื่นชมของชุมชนและได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน ในวันที่  6  มกราคม  2549  
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 105.5 KB