วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์ :
โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและเสริมสร้างศักยภาพครูด้วยระบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมก้าวสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนปลอดภัย และโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 
พันธกิจ :
1. พัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตอาสา รักษ์สิ่งแวดล้อม
4. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ
5. ส่งเสริมการบริหารและการจัดการแบบมีส่วนร่วม
6. ส่งเสริมการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน
 
เป้าประสงค์ :
1. นักเรียนมีคุณภาพด้านวิชาการเทียบเคียงมาตรฐานสากล
2. นักเรียนมีคุณธรรม มีจริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามสถานศึกษากำหนด
3. นักเรียนมีจิตสาธารณะและใส่ใจสิ่งแวดล้อม
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ สู่ความเป็นเมืออาชีพ
5. โรงเรียนมีระบบการบริหารและการจัดการแบบมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง
6. นักเรียนมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา :
กลยุทธ์ที่ 1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
               คุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพครู
กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารงบประมาณและการจัดการอย่างมีส่วนร่วม
กลยุทธ์ที่ 6 การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน
 
เอกลักษณ์ของโรงเรียน : School Quality Award, Safety School, and Eco-School
 

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 51.5 KB