วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ 

                โรงเรียนนครหลวง อุดมรัชต์วิทยา เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี 

พันธกิจ

         
1.    พัฒนาระบบบริหาร  โดยประสานกับชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบ
        ในการจัดการศึกษา

2.    พัฒนาการให้บริการทางการศึกษาอย่างเสมอภาค

3.     พัฒนาบุคลากรทุกคนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้   มีทักษะการใช้  ICT 

4.       ส่งเสริมสุขภาพและจัดสิ่งแวดล้อมที่ดี

5.        ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมและรักความเป็นพระนครศรีอยุธยา

 

เป้าหมาย

1.   มีการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมและเป็นระบบ

                   2.   ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ

                   3.   บุคลากรทางการศึกษามีทักษะการใช้ ICT  อย่างมีประสิทธิภาพ

4.   บุคลากรทุกคนมีสุขภาพดี   ภายในสิ่งแวดล้อมที่ดี

 5.   บุคลากรทุกคนมีคุณธรรม  จริยธรรม   และรักความเป็นพระนครศรีอยุธยา

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์โรงเรียนนครหลวง อุดมรัชต์วิทยา

 

ยุทธศาสตร์ที่  1   สร้างความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลยุทธ์สนองยุทธศาสตร์ที่  1

1.     เร่งรัดให้นักเรียนในเขตพื้นที่บริการเข้าเรียนและจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.     จัดทำแผนการรับนักเรียนโดยใช้แผนเป็นเครื่องมือ

ยุทธศาสตร์ที่  2  ปฏิรูปการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียน

กลยุทธ์สนองยุทธศาสตร์ที่  2

1.   พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

              2.    พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   โดยใช้เทคโนโลยีและวิธีการ

ที่หลากหลาย

3.     พัฒนาให้ผู้เรียนให้สามารถสนทนาและสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีคุณภาพ

4.    ส่งเสริมและพัฒนาเด็กที่มีแววอัจฉริยะ   เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ

5.   ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม    ความเป็นไทยและความเป็นอยุธยา

6.     จัดการศึกษาในโรงเรียนให้เกิดคุณภาพ   และเพิ่มผลสัมฤทธิ์สู่มาตรฐานแห่งชาติ

ยุทธศาสตร์ที่  3  เสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลยุทธ์สนองกลยุทธ์ที่  3

1.   พัฒนาครูให้มีศักยภาพเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเรียนการสอน

                2.   พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้โดยใช้  ICT  และวิธีการ

       ที่หลากหลาย

                3.    ยกย่องเชิดชูเกียรติครู

ยุทธศาสตร์ที่  4  เสริมสร้างระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์สนองยุทธศาสตร์  ที่  4

1.    พัฒนาระบบบริหารจัดการและดำเนินงานอย่างถูกต้องรวดเร็ว พัฒนาระบบข้อมูล
       สารสนเทศ โดยใช้ระบบ  ICT

ยุทธศาสตร์ที่  5   ส่งเสริมชุมชนร่วมรับผิดชอบการจัดการศึกษา

กลยุทธ์สนองพันธกิจที่  5

1.   ส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

2.    สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรจัดการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่  6   เสริมสร้างเด็กให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต

กลยุทธ์สนองพันธกิจที่  6

1.   ส่งเสริมการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

2.   ส่งเสริมสุขภาพกาย   สุขภาพจิต

3.   ส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

4.   เสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิตให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัดความสำเร็จด้านผู้เรียน

1.   เด็กในวัยการศึกษาภาคบังคับในเขตพื้นที่บริการได้เข้าเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ 
      ร้อยละ  100   ศึกษาต่อ ระดับ  . 4 ร้อยละ  90  จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ร้อยละ  90

2.    โรงเรียนสามารถรับนักเรียนได้ตามแผนการรับนักเรียน

3.     นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจนจบการศึกษาโดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน

4.      เด็กพิเศษเรียนร่วมทุกคนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาภาคบังคับและจบการศึกษา

ขั้นพื้นฐานอย่างน้อยร้อยละ  80

5.     โรงเรียนได้ส่งเสริมให้เด็กด้อยโอกาสทุกคนได้เรียนจบการศึกษาภาคบังคับ

6.      ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยทุกชั้นเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ  3  ทุกกลุ่มสาระ

7.      ผู้เรียนมีทักษะการคิด  วิเคราะห์และเขียน  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80   ของจำนวนนักเรียน

ทั้งหมด

8.      ผู้เรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80  ของจำนวนนักเรียน

ทั้งหมด

9.   ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ  มีวินัยในตนเอง  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80  ของจำนวนนักเรียน

ทั้งหมด

                10.  ผู้เรียนทุกคนแสดงออกด้วยการยิ้ม  ไหว้  ทักทายและให้เกียรติกัน

11.    ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ  80  ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด 

12.    ผู้เรียนสามารถถ่ายทอดความเป็นอยุธยาได้

13.  ผู้เรียนมีทักษะการแก้ปัญหาได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด

14.  ผู้เรียนมีทักษะบวนการทำงานไม่น้อยกว่าร้อยละ  80   ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด

15.    ผู้เรียนมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิต  ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80 

ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด

16.     ผู้เรียนทุกคนผ่านเกณฑ์ประเมินคุณธรรม  จริยธรรม
ตัวชี้วัดความสำเร็จด้านครู

1.     บุคลากรครูทุกคนสามารถใช้สื่อ  ICT  ในกระบวนการเรียนการสอนได้

2.     บุคลากรครูได้รับการพัฒนาตรงตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง  จนมีความเก้าหน้าในวิชาชีพ

3.      บุคลากรครูทุกคนมีความตั้งใจทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

4.      บุคลากรครูได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและดีเด่นในทุกด้าน

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จด้านสถานศึกษา

1.  โรงเรียนมีโครงสร้างอาคาร  สิ่งก่อสร้าง  สิ่งอำนวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมที่เอื้อ
      ต่อการจัดการเรียนการสอน  รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน
2.   โรงเรียนมีสื่อนวัตกรรมที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ให้แก่นักเรียนร้อยละ  80  ในด้านการงาน
      อาชีพพื้นฐาน  ด้านวิชาการเรียนการสอน  ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี  และด้านบริหารงาน      
      อย่างน้อย  1  นวัตกรรม

3.     โรงเรียนใช้ทรัพยากรการศึกษาอย่างประหยัดและคุ้มค่า   รวมทั้งตรงตามแผนที่กำหนด

4.    
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 51.5 KB