สัญลักษณ์โรงเรียน
ตราโรงเรียน

 

ตราประจำโรงเรียน            รูปปราสาทนครหลวง

คำขวัญ                                  วิชาดี  มีจรรยา  กีฬาเก่ง

คติธรรม                                วิริเยน  ทุกฺขมจฺเจติ  ( คนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร  )

สีประจำโรงเรียน                 ฟ้า  เหลือง

                                                               สีฟ้า            หมายถึง  ความสดใสและสูงสง่าดุจท้องฟ้า

                                                               สีเหลือง      หมายถึง  สีของพระศาสดาซึ่งสูงส่งไม่มีสิ่งใด

                         เทียบเท่า

อักษรย่อ                                อ.ร.

ต้นไม้ประจำโรงเรียน        ต้นหางนกยูง

                                                                           ต้น    เป็นทรงพุ่ม  สูงประมาณ  4  เมตร

                                                                           ใบ     เป็นใบเดี่ยว เกาะก้านเป็นแผงๆมีสีเขียวสด

ดอก  สีแดงสดใสออกเป็นช่ออยู่ตามปลายกิ่ง 

ผล     คล้ายฝักถั่ว ขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ด 
          เป็นไม้กลางแจ้ง  ปลูกง่ายโตเร็วขึ้นได้ในดินทุกชนิด 
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 103 KB