ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

       โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง ตั้งอยู่เลขที่ 124 หมู่ที่ 5 ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะแรกใช้ที่ดินของวัดตะโหนดซึ่งเป็นป่าหนาทึบ โดยท่านพระครูอุดมนครกิจเจ้าอาวาส และนายรัชต์ ศรีวิหค ร่วมกับประชาชนในท้องถิ่นก่อตั้งขึ้นโดยได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2494 ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนนครหลวง” ทำการเปิดเรียนครั้งแรกเมื่อ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2494 อาศัยเรียนที่โรงเรียนวัดลาย (ทวีปัญญา) ตำบลบางพระครู อำเภอนคหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต่อมา พ.ศ. 2496 ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคาร เป็นเงิน 400,000 บาท และประชาชนในท้องถิ่นร่วมบริจาคอีก 50,000 บาท สร้างอาคารแบบครึ่งตึกครึ่งไม้ 1 หลังเป็นอาคารหลังแรก ภายหลังใช้ชื่อว่า โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” ตามนามท่านผู้มีอุปการคุณทั้งสอง ปี พ.ศ. 2519 คณะครูนำโดยนายประจวบ สมุทร ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ในขณะนั้น ได้พิจารณาขยายพื้นที่โดยจัดซื้อที่ดินฝั่งตรงข้าม รับบริจาคเงินได้ 175,000 บาท สมทบเงินงบประมาณ 100,000 บาท และเจ้าของที่ดินบริจาคที่ดินเพิ่ม ได้รวม 19 ไร่ รวมที่ดินของวัดเดิม 10 ไร่ รวมเป็นที่ดินของโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” ทั้งสิ้น 29 ไร่ ปีงบประมาณ 2515 และ 2519 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ค กรมสามัญศึกษา 1 หลัง ปีงบประมาณ 2524 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ค กรมสามัญศึกษาอีก 1 หลัง นอกจากนั้นได้รับงบประมาณสร้างอาคารประกอบและบ้านพักครูจนถึงปัจจุบัน

พระครูอุดมนครกิจ
        อดีตเจ้าอาวาสวัดตะโหนด เจ้าคณะอำเภอนครหลวง ผู้ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" (ฝ่ายสงฆ์)
นายรัชต์ ศรีวิหค
      ผู้ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" (ฝ่ายฆราวาส)
นายสว่าง ชูติวัตร