ข้อมูลติดต่อโรงเรียน
ข้อมูลติดต่อโรงเรียน

โทรศัพท์ : 035-259-201

แฟ๊กซ์ : 035-259-201

เว็บไซด์ : www.udomrat.ac.th

facebook : www.facebook.com/udomratwitthaya

e-mail : udomratwitthaya@gmail.com
 

โทรศัพท์ผู้ดูเเลเว็บไซด์

นางสาวปาณิศา  สัทธศรี : 095-4642627

e-mail : panisasatthasri@gmail.com