อัตลักษณ์/เอกลักษณ์

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

  -   ประหยัด

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

  -   สิ่งแวดล้อมดี