ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 1 (จำหน่ายแล้ว)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2496
งบประมาณ : 450,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอุตสาหกรรมศิลป์(จำหน่ายแล้ว)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2513
งบประมาณ : 120,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารคหกรรมศิลป์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2514
งบประมาณ : 70,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 2
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2515
งบประมาณ : 640,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : หอประชุม(ดัดแปลงจากโรงฝึกงาน)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2519
งบประมาณ : 400,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 3
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2525
งบประมาณ : 3,698,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงอาหาร(ดัดแปลงจากโรงฝึกงาน)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : พระพุทธศรีรัตนโนดม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2530
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ศาลายูงทอง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2533
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ลานธรรมะ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2549
งบประมาณ : 20,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารประชาสัมพันธ์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ศาลารอรถโดยสาร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ศาลา 60 ปี อุดมรัชต์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 24 พ.ค. 2554
งบประมาณ : 400,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : หอประชุม แบบ 100/27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2561
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..